1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Verhuistips
  6. /
  7. Wat is de Vereniging...

Kantoorverhuizing

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is een belangrijk onderdeel van het kopen van een appartement. Het is daarom belangrijk dat kopers van een appartement goed op de hoogte zijn van wat zij van de VvE kunnen verwachten en wat hun rechten en plichten zijn. Maar, allereerst wat is de Vereniging van Eigenaren eigenlijk precies? 

Wat is de Vereniging van Eigenaren? 

Een Vereniging van Eigenaren is een organisatie die is opgericht om het gemeenschappelijke eigendom van een appartementencomplex te beheren. Iedere eigenaar van een appartement in het complex is automatisch lid van de VvE. De VvE zorgt voor het onderhoud van het gebouw, het regelen van de verzekeringen en het beheer van de financiën.

Ook is de VvE verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van het huishoudelijk reglement. Dit reglement bevat regels en voorschriften over bijvoorbeeld geluidsoverlast, huisdieren en het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes.

De VvE is verplicht als een gebouw gesplitst is in appartementen. Dit is nodig omdat de eigenaren van de verschillende appartementen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes. 

De VvE werkt op basis van een aantal regels die zijn vastgelegd in de wet en in de statuten van de VvE. De leden van de VvE komen regelmatig bij elkaar om belangrijke beslissingen te nemen en om het onderhoud en beheer van het gebouw te bespreken. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld en er worden afspraken gemaakt over de hoogte van de bijdrage die de eigenaren moeten betalen.

Welke rechten heb je als lid van een VvE? 

Als koper van een appartement bent u automatisch lid van de VvE en heeft u dus zowel rechten als plichten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om deel te nemen aan de vergaderingen van de VvE en om mee te beslissen over belangrijke zaken die het gebouw aangaan. U heeft ook het recht om inzage te krijgen in de financiële stukken van de VvE en om te weten wat er met de bijdragen van de eigenaren gebeurt. Even alle rechten op een rijtje: 

Stemrecht: Als lid van de VvE heb je stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit betekent dat je invloed hebt op belangrijke beslissingen die worden genomen, zoals het vaststellen van de begroting en het goedkeuren van het onderhoudsplan.

Recht op informatie: Als lid van de VvE heb je recht op informatie over de financiële situatie van de VvE, het onderhoudsplan, het huishoudelijk reglement en andere belangrijke documenten. Deze informatie moet tijdig en volledig worden verstrekt.

Recht op inspraak: Als lid van de VvE heb je recht op inspraak in het beheer van het gebouw. Dit betekent dat je voorstellen kunt doen en dat je kunt meepraten over het onderhoud, de verzekeringen en andere zaken die de VvE aangaan.

Recht op een veilige en gezonde woonomgeving: Als lid van de VvE heb je recht op een veilige en gezonde woonomgeving. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en moet zorgen voor een goede staat van onderhoud. Ook moet de VvE zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld door het treffen van maatregelen tegen inbraak of brand.

Recht op controle: Als lid van de VvE heb je het recht om de boeken en administratie van de VvE te controleren. Dit kan bijvoorbeeld door het opvragen van de jaarrekening of door het vragen van inzage in de bankrekening.

Het is belangrijk om te weten dat de rechten van een lid van de VvE zijn vastgelegd in de wet en in de statuten van de VvE. Als je als lid van de VvE vindt dat je rechten worden geschonden, dan kun je dit aankaarten tijdens de ALV of bij de VvE-beheerder. In sommige gevallen kan het nodig zijn om juridische stappen te nemen.

Welke plichten heb je als lid van een VvE? 

Als lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) heb je ook verschillende plichten. Zo bent u verplicht om de maandelijkse bijdrage aan de VvE te betalen en om u te houden aan de regels die in het reglement van de VvE zijn vastgelegd. Deze regels hebben betrekking op zaken als het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, het onderhoud van het gebouw en de wijze van communicatie met de VvE. Hieronder staan de belangrijkste plichten op een rij:

Betalen van de maandelijkse bijdrage: Als lid van de VvE ben je verplicht om maandelijks een bijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het onderhoud en beheer van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes.

Bijdragen aan het onderhoud: Als lid van de VvE ben je ook verplicht om bij te dragen aan het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je moet meebetalen aan het schilderen van de gevel of het vervangen van de lift.

Nakomen van regels en afspraken: Als lid van de VvE ben je verplicht om de regels en afspraken van de VvE na te leven. Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen overlast mag veroorzaken voor andere bewoners en dat je geen wijzigingen aan je appartement mag aanbrengen zonder toestemming van de VvE.

Meedenken en meebeslissen: Als lid van de VvE ben je ook verplicht om mee te denken en mee te beslissen over het beheer en onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes. Dit doe je bijvoorbeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Melden van gebreken: Als lid van de VvE ben je verplicht om gebreken aan het gebouw of de gemeenschappelijke ruimtes te melden bij de VvE-beheerder. Zo kan er tijdig actie worden ondernomen om verdere schade te voorkomen.

Het niet nakomen van deze plichten kan leiden tot sancties en in sommige gevallen zelfs tot juridische procedures. Het is daarom belangrijk om als lid van de VvE op de hoogte te zijn van de plichten en deze ook na te leven.

Wat mag je als eigenaar verwachten van de VvE? 

Als koper van een appartement mag je verwachten dat de Vereniging van Eigenaren het gebouw goed onderhoudt en zorgt voor een veilige en prettige woonomgeving. Voordat je een appartement koopt, is het dan ook verstandig om te kijken naar het onderhoudsplan en de financiële situatie van de VvE. Zo kun je een inschatting maken van de toekomstige kosten en kun je voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan. Ook kan je dan snel opmaken of het gaat om een actieve of slapende VvE.  

Een Vereniging van Eigenaren is namelijk actief wanneer er regelmatig vergaderingen worden gehouden, beslissingen worden genomen en er geld wordt ingezameld en besteed voor het onderhoud en beheer van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes. Een actieve VvE heeft dus een goed functionerend bestuur, een jaarlijkse begroting en een onderhoudsplan.

Een slapende VvE is daarentegen een VvE die niet meer actief is en geen regelmatige vergaderingen meer houdt. In sommige gevallen kan de oorzaak hiervan zijn dat het gebouw is gesplitst in appartementsrechten, maar er is geen VvE opgericht om het gebouw te beheren. Een slapende VvE kan ook ontstaan ​​als gevolg van onvoldoende betrokkenheid of financiële problemen. Dit betekent dat er geen bestuur is, er geen begroting is en er geen geld wordt ingezameld en besteed aan onderhoud en beheer.

Een slapende VvE kan problemen veroorzaken voor de individuele appartementseigenaren. Bijvoorbeeld wanneer er noodzakelijk onderhoud aan het gebouw moet plaatsvinden, er geen geld is om dit te financieren en er geen beslissingen kunnen worden genomen over de noodzakelijke reparaties. Daarnaast kunnen individuele eigenaren in de problemen komen als zij hun appartement willen verkopen en de slapende VvE niet actief is, omdat dit kan leiden tot vertragingen in het verkoopproces.

Een vrijblijvende verhuisofferte aanvragen bij Let’s Move Verhuizingen

Benieuwd hoeveel uw verhuizing bij ons verhuisbedrijf zou kosten? Wij komen graag met u in contact en zorgen ervoor dat de verhuisofferte zo transparant mogelijk is. Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent en dat begint niet wanneer de verhuizers al voor de deur staan, maar direct bij het eerste contact. Neem contact op met een van onze verhuisadviseurs of vraag direct online een offerte aan.